Cafe Pin Cheki Reservation

  * กรุณาใช้ชื่อ - สกุล จริงตามบัตรประชาชน / ใบขับขี่ ของผู้มารับเชกิ
  ** กรุณาศึกษาวิธีชำระเงินในเมลตอบกลับอัตโนมัติ
  *** เชกิจะสามารถมารับได้หลังจากวันที่ Cast เข้าร้านเป็นต้นไป และจะตัดรอบการสั่งทุกเที่ยงคืนของวันก่อนหน้า

  ต้องการจองเชกิ / Cheki Reservation

  Momo            ใบ/Piece
  Me-me           ใบ/Piece
  Yoghurt         ใบ/Piece
  Chiyu             ใบ/Piece
  Maru             ใบ/Piece
  Snonoy         ใบ/Piece
  Tanya            ใบ/Piece
  Kuroneko      ใบ/Piece
  Alice             ใบ/Piece

  Pett               ใบ/Piece
  Beauty         ใบ/Piece
  Namfah       ใบ/Piece
  Porpor         ใบ/Piece
  Elffy             ใบ/Piece
  Pear             ใบ/Piece
  Puifaii          ใบ/Piece
  Oum            ใบ/Piece

  สรุปคำสั่งซื้อ / Order Summary (THB):