Ready to Kiss Offkai at Siamdol Cafe

  * กรุณาใช้ชื่อ - สกุล จริงตามบัตรประชาชน / ใบขับขี่ของท่าน และนำบัตรดังกล่าวมายืนยันตัวตนเพื่อรับบัตรเข้างาน
  ** ที่นั่งในร้านเจ้าหน้าที่จะเป็นคนจัดให้ จึงอาจจะมีความจำเป็นต้องนั่งแยกกับเพื่อนที่มาด้วย
  *** การเรียงลำดับเข้างานจะเรียงตามลำดับที่จองเข้ามาในระบบ
  **** กรุณาศึกษาวิธีชำระเงินในเมลตอบกลับอัตโนมัติ
  ***** หากยอดจองเกินจำนวนที่นั่งของร้านขออนุญาติตัดสิทธิ์ตามลำดับที่จองเข้ามาและจะทำการคืนเงินให้ภายใน2วันทำการ

  ต้องการจอง / Reservation on Ready to Kiss in Siamdol Cafe 2022

  1st Round 11.30 (Hiromi, Mio, Airi, Ayuko)   Ticket

  Food

  Drink

  2nd Round 13:30 (Miho Umi Shoko Yumika)   Ticket

  Food

  Drink