Siamdol Cafe Homework Cheki Order Dec 2023

  * กรุณาใช้ชื่อ - สกุล จริงตามบัตรประชาชน / ใบขับขี่ ของผู้มารับเชกิ
  ** กรุณาศึกษาวิธีชำระเงินในเมลตอบกลับอัตโนมัติ
  *** เชกิสั่งได้ในวันที่ 1-7 ของทุกเดือน และสามารถมารับได้หลังปิดรับออเดอร์ประมาณ 1-2 สัปดาห์

  ต้องการจองเชกิการบ้าน / Homework Cheki Order

  Kuroneko      ใบ/Piece
  Mia               ใบ/Piece
  Love             ใบ/Piece
  Miko             ใบ/Piece

  Momo            ใบ/Piece
  Minnie          ใบ/Piece
  Mayuki            ใบ/Piece
  Pett               ใบ/Piece
  Namfah       ใบ/Piece
  Porpor         ใบ/Piece
  Elffy             ใบ/Piece

  Puifaii          ใบ/Piece
  Sunny          ใบ/Piece
  PrawProud   ใบ/Piece
  Alice             ใบ/Piece
  Namping       ใบ/Piece
  Yogurt         ใบ/Piece
  Chiyu             ใบ/Piece
  Meri             ใบ/Piece
  Baiyok           ใบ/Piece
  Rosemary      ใบ/Piece

  สรุปคำสั่งซื้อ / Order Summary (THB):