Siamdol Cafe Homework Cheki Order Halloween 2023

  * กรุณาใช้ชื่อ - สกุล จริงตามบัตรประชาชน / ใบขับขี่ ของผู้มารับเชกิ
  ** กรุณาศึกษาวิธีชำระเงินในเมลตอบกลับอัตโนมัติ

  ต้องการจองเชกิการบ้าน / Homework Cheki Order

  Kuroneko      ใบ/Piece
  Mia               ใบ/Piece
  Miko             ใบ/Piece

  Minnie          ใบ/Piece
  Kana             ใบ/Piece
  Mayuki            ใบ/Piece
  Namfah       ใบ/Piece
  Puifaii          ใบ/Piece
  Sunny          ใบ/Piece

  สรุปคำสั่งซื้อ / Order Summary (THB):